Targi Pracy

TARGI PRACY DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW

Biuro Karier PW wspiera promocyjnie targi pracy kierowane do studentów i absolwentów.TARGI PRACY IT PW (24 października 2024) największe w Warszawie targi pracy profilowane pod kątem informatyki / matematyki / data science / metod ilościowych / telekomunikacji organizowane 2 razy do roku, od ponad 10 lat. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich studentów, a także absolwentów PW związanych z w/w profilami, w szczególności EiTI, MiNI, WE, WF PW.

Zasięg: 1000-2000 osób / edycja.

Biuro Karier PW jest współorganizatorem targów.

Strona wydarzenia: https://targipracyit.pl/pw/

W przypadku zainteresowania uczestnictwem w/w targach prosimy o kontakt z przedstawicielem organizatora: Michał Bijata, Michal.Bijata@FundacjaAP.org.pl, tel. +48 608 590 046Targi Pracy IT Online (listopad 2024) targi profilowane dla osób związanych z większością technologii z szeroko pojętych obszarów IT / metod ilościowych / data science niezależnie od poziomu doświadczenia. Wydarzenie organizowane jest 2 razy do roku, a jego pierwsza edycja miała miejsce w 2020 roku.

Zasięg: 1000-2000 osób / edycja.

Biuro Karier PW jest współorganizatorem targów.

Strona wydarzenia:  https://targipracyit.pl/online/

W przypadku zainteresowania uczestnictwem w/w targach prosimy o kontakt z przedstawicielem organizatora: Michał Bijata, Michal.Bijata@FundacjaAP.org.pl, tel. +48 608 590 046WARSZAWSKIE DNI INFORMATYKI

Kolejna edycja największej konferencji IT połączonej z Giełdą Pracy IT (największymi targami pracy IT w Polsce), adresowanej do kandydatów wszystkich poziomów doświadczenia związanych z profilami IT / data science / matematyki / elektroniki / telekomunikacji. Dzięki zastosowaniu formuły hybrydowej (online i Warszawa) konferencja dociera do osób z całej Polski (z przewagą uczestników z Warszawy).

Przewidywana liczba uczestników – 10 000 osób.

Biuro Karier PW jest współorganizatorem konferencji oraz Giełdy Pracy IT.

Strona wydarzenia: https://warszawskiedniinformatyki.pl

- W przypadku zainteresowania uczestnictwem w konferencji prosimy o kontakt z przedstawicielem organizatora: Michał Bijata, Michal.Bijata@FundacjaAP.org.pl, tel. +48 608 590 046

 


 

 • XXXIII Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej / 14 października 2024r.

Targi Pracy i Praktyk na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej są organizowane dwa razy do roku (w październiku i na przełomie lutego i marca), począwszy od 2008 r. Każdorazowo w wydarzeniu uczestniczyło ok. 70 firm i instytucji.
Zazwyczaj wśród uczestników najwięcej firm reprezentuje  branżę IT, ale są również banki, firmy konsultingowo-rekrutacyjne, instytucje prowadzące działalność rozwojowo-badawczą oraz firmy zajmujące się wyłącznie elektroniką. 

Targi są licznie odwiedzane przez studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych – największego wydziału PW (ponad 3000 studentów), ale także innych wydziałów Politechniki Warszawskiej i innych uczelni.
Wykorzystując doświadczenia z okresu pandemii, planujemy również wydanie elektronicznej wersji katalogu i jego dystrybucję wśród studentów naszego Wydziału i innych wydziałów Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni. Zgłoszenia do katalogu oraz do bezpośredniego udziału w Targach w roli wystawcy przyjmujemy do dnia 10 września 2024

Zainteresowanych targami zapraszamy na stronę internetową: TARGI

Dane kontaktowe:

Dorota Myko, D.Myko@elka.pw.edu.pl, tel. 22 234 70 81


 

 • INŻYNIERSKIE TARGI PRACY NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ (wiosna 2025)

Każdego roku, wiosną, Stowarzyszenie Studentów BEST organizuje na Politechnice Warszawskiej dwudniowe INŻYNIERSKIE TARGI PRACY. Więcej informacji na temat targów można uzyskać pod numerem telefonu (22) 234 50 22 oraz na www.targipracy.org.pl
 

 Biuro Karier PW nie prowadzi sprzedaży stanowisk targowych. Pracodawców zainteresowanych udziałem w imprezie targowej zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z głównym organizatorem (dane kontaktowe podane powyżej).

 

W celu zamieszczenia ofert pracy, praktyk i staży, które będą Państwo promować podczas Targów zapraszamy do założenia Konta Rekrutera.

 

Careers Service supports promotion of job fairs for students and alumni of technical higher education institutions. We recommend participation in the following events:

 

 • WUT IT Job Fair (October 24, 2024) the largest job fair in Warsaw, profiled in terms of computer science / mathematics / data science / quantitative methods / telecommunications, organized twice a year, for over 10 years. The event is addressed to all students and graduates of WUT associated with the above-mentioned profiles, in particular EiTI, MiNI, WE, WF faculties.

Expected number of participants: 1000-2,500 people.

The WUT Career Office is a co-organizer of the fair.

Event website:  https://targipracyit.pl/pw/en/

If you are interested in participating in the fair, please contact the organizer's representative: Michał Bijata, Michal.Bijata@FundacjaAP.org.pl, phone: +48 608 590 046

 

 • IT Online Job Fair (November 2024) a profiled fair for people related to most technologies from broadly understood areas of IT / quantitative methods / data science, regardless of the level of experience. The event is organized twice a year, and its first edition took place in 2020.

  Expected number of participants 1000-2,000 people.

  The WUT Career Office is a co-organizer of the fair.

  Event website:  https://targipracyit.pl/online/en/

  If you are interested in participating in the fair, please contact the organizer's representative: Michał Bijata, Michal.Bijata@FundacjaAP.org.pl, phone: +48 608 590 046

 

 

 • WARSAW IT DAYS Next edition of the largest IT conference combined with the IT Job Fair (the largest IT job fair in Poland), addressed to candidates of all levels of experience related to IT / data science / mathematics / electronics / telecommunications profiles. Thanks to the use of a hybrid formula (online and Warsaw), the conference reaches people from all over Poland (mostly participants from Warsaw).

Expected number of participants - 10,000 people.

The WUT Career Office is a co-organizer of the conference and the IT Job Exchange.

Event website: https://warszawskiedniinformatyki.pl/en

If you are interested in participating in the conference, please contact the organizer's representative: Michał Bijata, Michal.Bijata@FundacjaAP.org.pl, phone: +48 608 590 046.
 

 • JOB FAIR FOR ELECTRONICS ENGINEERS AND COMPUTER SCIENTISTS (October 14, 2024)

XXXIII Job Fair for Electronics Engineers and Computer Scientists at the Faculty of Electronics and Information Technology of the Warsaw University of Technology.

The fair is visited by students of the Faculty of Electronics and Information Technology, but also other faculties of the Warsaw University of Technology with a similar education profile and other Warsaw universities.

If you are interested in participating, please visit the website.

 • ENGINEERING JOB FAIRS (Spring 2025)

Every spring, the Student Association BEST hosts two-day ENGINEERING JOB FAIRS at the Warsaw University of Technology. For more information please visit www.targipracy.org.pl or call (+48) 22 234 50 22.

 

The WUT Career Services Office does not sell booths. If you are interested in making your presence at a fair as an Employer, please do not hesitate to contact the main promoter directly (see the contact details above).

 


In order to support promotion of job/internship offers we suggest you to post it on WUT Careers Service website through recruiter account.