Zasady współpracy

ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU BIURA KARIER POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

1. Głównym celem działania portalu Biura Karier Politechniki Warszawskiej jest prezentowanie oferty pracy, praktyk i staży zgłaszanych przez Pracodawców i przekazywanie ich Studentom i Absolwentom Politechniki Warszawskiej. Portal jest również platformą służącą do przekazywania informacji z rynku pracy, związanych z rozwojem kariery zawodowej oraz informacji związanych z funkcjonowaniem Uczelni, w tym Biura Karier PW.

2. Do korzystania z portalu zapraszamy w szczególności:
1) studentów Politechniki Warszawskiej
2) absolwentów Politechniki Warszawskiej oraz jej pracowników
3) pracodawców oraz instytucje rynku pracy.

3. W serwisie nie mogą być publikowane treści o charakterze komercyjnym (np. o płatnych szkoleniach) oraz niezwiązane z tematyką rozwoju kariery zawodowej lub rozwoju osobistego.

4. Wśród treści, publikowanych w serwisie Biura Karier Politechniki Warszawskiej mogą znaleźć się między innymi następujące informacje:
1) oferty pracy / praktyk / stażu (zamieszczane za pośrednictwem narzędzia „Career Center”, wdrożonego przez Biuro Karier Politechniki Warszawskiej we współpracy z JobTeaser);
2) wizytówki firm, będące informacją o nich, jako potencjalnych pracodawcach (zamieszczane za pośrednictwem narzędzia „Carter Center”);
3) aktualności z rynku pracy: raporty, analizy, wyniki badań, artykuły, itp.;
4) informacje o bezpłatnych szkoleniach, warsztatach, itp.;
5) informacje o działalności organizacji, które mogą pozytywnie wpływać na rozwój zawodowy oraz osobisty odbiorców portalu.

5. Politechnika Warszawska nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń dodawanych przez Pracodawców, a także oferowane przez nich warunki pracy.

6. Jednocześnie zakazuje się wprowadzania na stronę www.bk.pw.edu.pl treści niezgodnych z prawdą, niezgodnych z prawem, naruszających dobra osobiste osób trzecich.

7. Biuro Karier Politechniki Warszewskiej zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub do usunięcia informacji (ogłoszenia i informacji w aktualnościach lub oferty pracy / praktyk / stażu) ze strony www.bk.pw.edu.pl bez podania przyczyny.
 
8. W celu zamieszczenia oferty pracy / praktyk / stażu w na stronie www.bk.pw.edu.pl należy dokonać rejestracji firmy w strefie pracodawców Biura Karier Politechniki Warszawskiej za pośrednictwem narzędzia „Career Center” wdrożonego przez Biuro Karier Politechniki Warszawskiej we współpracy z firmą JobTeaser, a następnie wypełnić formularz oferty pracy / praktyk / stażu. Wizytówka firmy oraz ogłoszenia zostaną opublikowane po zatwierdzeniu przez pracownika Biura Karier Politechniki Warszawskiej.

9. Politechnika Warszawska zastrzega sobie możliwość rozsyłania kilka razy w roku drogą elektroniczną materiałów informacyjnych związanych z działalnością Politechniki Warszawskiej (w tym newslettera). W przypadku braku chęci otrzymywania w/w materiałów należy wysłać informację drogą mailową na adres biurokarier@pw.edu.pl.

10. Przyjęcie do wiadomości niniejszych zasad następuje z chwilą zarejestrowania się na portalu Biura Karier Politechniki Warszawskiej.

11. Ewentualne skargi i uwagi dotyczące pracy Biura Karier Politechniki Warszawskiej mogą być składane na adres: biurokarier@pw.edu.pl.

 


ZASADY WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ORGANIZACJI WYDARZEŃ

1. Wydarzenia mają charakter edukacyjny lub rekrutacyjny. Spotkania mogą przyjąć formę wykładów, warsztatów, gier networkingowych i symulacyjnych lub inną, wcześniej określoną przez Pracodawcę.

1.1. Przekazywane treści powinny wzbogacić wiedzę studentów na temat rynku pracy, stosowanych technologii, możliwości rozwoju zawodowego w danej Firmie/Instytucji, itp.

1.2. Spotkanie ze studentami nie może mieć na celu promocji produktów lub usług Pracodawcy.

1.3. Program spotkania i informacja promocyjna zostaną przekazane przedstawicielowi Biura Karier PW nie później niż 14 dni przed planowanym wydarzeniem drogą e-mail na adres wskazany Pracodawcy przez pracownika Biura Karier PW.

2. Pracodawca zobowiązuje się dołożyć starań, aby w trakcie spotkania lub w niedługim przedziale czasowym po nim, skierować do studentów Politechniki Warszawskiej oferty pracy, stażu lub praktyk poprzez publikację ich w bezpłatnym portalu Biura Karier.

3. Biuro Karier PW zobowiązuje się do zarezerwowania sali oraz zapewnienia miejsca dla pracodawcy na materiały firmowe.

4. W przypadku, gdy wydarzeniu towarzyszyć będzie Latający Stolik Biura Karier, czyli konsultacje z doradcami zawodowymi (pracownikami Biura Karier), Biuro Karier PW zobowiązuje się do powiadomienia Pracodawcy o tym fakcie drogą mailową z wyprzedzeniem minimum 7 dni przed terminem planowanego wydarzenia.

4. Biuro Karier PW zobowiązuje się do promocji wydarzenia poprzez:

opublikowanie informacji o wydarzeniu na stronie internetowej www.bk.pw.edu.pl, rozesłanie informacji w Newsletterze oraz udostępnienie studentom materiałów marketingowych.

5. Materiały marketingowe promujące wydarzenie (plakaty, ulotki i inne) dostarczane są przez Pracodawcę. Plakaty promujące wydarzenie będą zawierać logo Biura Karier PW jako współorganizatora wydarzenia.

6. Biuro Karier PW będzie wspierać Pracodawcę w kwestiach organizacyjnych, takich jak zbieranie zgłoszeń oraz zapisy osób chętnych do udziału w spotkaniu (wg potrzeb Firmy).

7. Pracodawca zobowiązuje się do:

1) jasnego sformułowania programu spotkania, jego celu, czasu trwania i zredagowania atrakcyjnych treści do wykorzystania w akcji promocyjnej;

2) poinformowania o wyposażeniu potrzebnym do przeprowadzenia spotkania, takim jak: rzutnik, nagłośnienie, tablica, zaplecze gastronomiczne (na minimalnie 14 dni przed spotkaniem);

3) trzymania się czasu trwania spotkania, bądź prezentacji, rezerwując w nim czas na pytania uczestników po zakończeniu prezentacji.

8. Informacje dodatkowe:

Biuro Karier PW nie zapewnia dystrybucji plakatów na terenie całej uczelni, a wyłącznie w zakresie dwóch należących do niego gablot.

W przypadku zamówienia cateringu, Pracodawca samodzielnie dokonuje ustaleń z firmą cateringową, biorąc pod uwagę czas zakończenia spotkania, a wraz z nim kwestię uprzątnięcia sali.


Przechowywanie danych osobowych:

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane przekazane podczas rejestracji w portalu Biura Karier PW (przed wdrożeniem „Career Center”)? 

1. Wysyłanie newslettera (jeżeli podczas rejestracji wyrazili Państwo zgodę na jego otrzymywanie).

2. Tworzenie statystyk z portalu (dane zanonimizowane) dotyczących m.in. liczby pracodawców zarejestrowanych w portalu, liczby ofert rekrutacyjnych przeznaczonych dla kandydatów z poszczególnych wydziałów, formy zatrudnienia.

3. Opracowanie zanonimizowanych statystyk - Państwa dane nie ulegają sprofilowaniu; nie tworzymy historii Państwa działalności w naszym portalu (np. nie rejestrujemy komunikacji z poszczególnymi kandydatami, nie wiążemy oglądanych podstron z konkretną osobą, itp.).

4. Wykorzystywanie plików cookies w celu rejestracji ruchu na stronie.

5. Dodatkowo informujemy, że Państwa danych NIE PRZEKAZUJEMY innym podmiotom.

Przetwarzanie Państwa danych przekazanych podczas rejestracji w „Career Center”:

1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do pełnego korzystania z narzędzia „Career Center” (newsletter, dostęp do opcji publikacji profilu pracodawcy, ofert pracy, praktyk i staży).

2. W ramach korzystania z „Career Center” cel przetwarzania Państwa danych, rodzaj zbieranych danych itd. są opisane w „Polityce Prywatności", która została dołączona do OGÓLNYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA JOBTEASER DLA REKRUTERÓW (pełna treść dostępna przy dokonywaniu rejestracji pracodawcy w narzędziu „Career Center” by JobTeaser, które służy m.in. do zamieszczania ofert pracy / praktyk / stażu).